Menu

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM thống kê, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường

( 29-01-2015 - 01:39 PM ) - Lượt xem: 1481

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 1976/TCMT-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2014 của Tổng cục Môi trường về việc thống kê, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường.

Để có cơ sở thống kê, đánh giá đúng hiện trạng nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố theo yêu cầu của Tổng cục Môi trường nhằm phục vụ việc xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương”, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì triển khai và hỗ trợ Sở thực hiện các nội dung như sau: 

1. Phòng Nội vụ quận, huyện hỗ trợ cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực (mẫu 3).

2. Triển khai cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện:

- Cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành môi trường, phần dành cho quận, huyện (mẫu 1a);

- Cung cấp thông tin theo phiếu điều tra hiện trạng nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường, phần dành cho quận, huyện (mẫu 1b);

- Triển khai cho công chức, nhân viên làm công tác bảo vệ môi trường thực hiện phiếu khảo sát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cán bộ, công chức ngành môi trường (mẫu 2);

3. Triển khai cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn:

- Cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành môi trường, phần dành cho cấp phường, xã (mẫu 1a);

- Cung cấp thông tin theo phiếu điều tra hiện trạng nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường, phần dành cho phường, xã (mẫu 1b);

- Triển khai cho công chức Địa chính – Xây dựng – đô thị và môi trường (đối với các phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với các xã) và nhân viên trực tiếp hay kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường thực hiện phiếu khảo sát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cán bộ, công chức ngành môi trường (mẫu 2);

Để đảm bảo cho nội dung, số liệu báo cáo ngành quản lý môi trường của Thành phố phục vụ xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương” đạt chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện thống kê, đánh giá theo đúng nội dung yêu cầu gởi về Văn phòng Sở (bộ phận Tổ chức) trước ngày 30 tháng 01 năm 2015 và file scan qua hộp thư điện tử dtttrinh.stnmt@tphcm.gov.vn

Các phiếu điều tra, khảo sát đã được gởi cho đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử của Thành phố, đồng thời được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://donre.hochiminhcity.gov.vn hoặc liên hệ qua điện thoại số 38.256668 gặp C.Trinh để nhận file.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị./.

Các Tin Tức KhácVideo clip

Dự án mới

Đối tác