Menu

LẤY MẪU, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

( 30-01-2015 - 04:39 PM ) - Lượt xem: 2436

I - LẤY MẪU, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

1. Môi trường không khí xung quanh :

- TCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về chất lượng không khí xung quanh.

- TCVN 06: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- TCVN 26: 2010/BTNMT: Quy Chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về tiếng ồn đối với hoạt động ngoài trời.

- TCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về độ rung.

2. Môi trường không khí làm việc :

- TCVN 5508:209: Không khí vùng làm việc- Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo.

- QĐ 3733/2002/QĐ- BYT: Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động.Video clip

Dự án mới

Đối tác