Menu

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

( 29-01-2015 - 11:05 PM ) - Lượt xem: 2797

1. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn như: Khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Hay những cơ sở sản xuất có công xuất lớn trên 1 triệu sản phẩm/năm. Chưa đi vào hoạt động thuộc danh mục phải thực hiện làm báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định trong nghị định 29 và thông tư 01. Chưa có quyết định phê duyệt lập ĐTM hoặc giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, quý công ty hay doanh nghiệp cần phải lưu ý 1 điều hết sức quan trọng đó là cần phải có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Cơ sở có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường ĐTM khi tiến hành cải tạo, mở rộng, nâng công suất, quy mô trong sản xuất thì cần phải lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ).

2. Qui trình các bước thực hiện và những hồ sơ cần thiết đi kèm:

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án: điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, khảo sát phân tích mẫu đất, nước, không khí, sinh thái xung quanh dự án.

Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng. Đánh giá tác động và sự ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường, xã hội quanh khu vực của dự án công ty, cơ sở hay doanh nghiệp.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày)

Tiến hành xây dựng các chương trình báo cáo giám sát môi trường.

Kết luận tình hình thưc trạng của môi trường xung quanh và đưa ra các ý kiến biện pháp xử lý tốt nhất.

Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Các văn bản có liên quan:

Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/01/2015.

Nghị định 29/2011/ND-CP ngày 18/04/2011.

Thông tư 26/2001/TT-BTNMT.

Các Dịch Vụ Khác

Nội dung chưa cập nhật!


Video clip

Dự án mới

Đối tác